rnp
LV RU

Dzīvojamās mājas energoaudits

Lai apzinātu siltuma zuduma cēloņus dzīvojamā mājā, kā arī to novēršanas iespējas, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iesaka veikt dzīvojamās mājas energoauditu. Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki plāno lemt par dzīvojamās mājas atjaunošanu.

 

KATRA MĀJA IR SAVĀDĀKA

 

Katras mājas tehniskais stāvoklis ir savādāks, pat ja mājas tehniskie parametri tās celšanas laikā ir vienādi. Gadiem ejot, katras mājas tehniskais stāvoklis apkārtējās vides ietekmē mainās, tāpēc ir svarīgi apzināt katras mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums. Mājas tehniskā stāvokļa izmaiņas var ietekmēt vairāki faktori, piemēram:

 

 • Mājas atrašanās vieta – to var ietekmēt lielceļa tuvums (automašīnu radītās vibrācijas), tuva atrašanās vieta ūdenstilpei, gruntsūdeņi u.tml.;
 • Mājas iedzīvotāji, kā arī garāmgājēji – rūpīga vai tieši pretēji – nesaudzīga izturēšanās pret īpašumu;
 • Veiktie remontdarbi laika gaitā – veikto darbu veids, apjoms utt.;
 • Mājas celšanas laikā izmantotie materiāli, darbu izpildes kvalitāte;
 • Kā arī daudzi citi faktori.


Lai noteiktu mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums, siltuma zudumu cēloņus un to novēršanas iespējas, aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par mājas energoaudita veikšanu!


Energoaudits ir nepieciešams ne tikai lai noskaidrotu siltuma zudumu cēloņus, bet arī lai piemērotu atbilstošu risinājumu katrai mājai. Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, mājai iespējams veikt gan atsevišķus plānveida remontdarbus, gan mājas atjaunošanu.

 

Energoaudita pārskats sniegs informāciju par:

 

  1. Esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem;
  2. Ēkas atjaunošanas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto);
  3. Energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc atjaunošanas pasākumu īstenošanas (iespējamais siltumenerģijas ietaupījums);
  4. Vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai” dzīvojamo māju energoauditu veikšanai ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 euro. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai, atbilstoši minēto noteikumu nosacījumiem, dzīvojamās mājas īpašniekiem ir jāpārņem pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības un jānoslēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

 

Lai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” uzsāktu darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas veidā) - dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50%+1 balss) jānobalso „PAR” energoaudita veikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (protokols) jāiesniedz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks).


Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (kopsapulces protokols vai aptaujas anketa) PARAUGS pieejams ŠEIT.


Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma saņemšanas Pārvaldnieks pārliecināsies par protokola atbilstību Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām (piemēram, vai ir nobalsojis dzīvokļu īpašnieku vairākums), sagatavos pieteikumu par energoaudita veikšanu un iesniegs to pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk - REA) līdzfinansējuma saņemšanai.

 

REA attiecīgi tālāk organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus un pēc iepirkuma procedūras beigām slēdz trīspusējos līgumus starp REA, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un energoaudita veicēju.

 

Kāpēc ir svarīgi sadarboties ar REA?
REA piedāvā iespēju saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai 80% apmērā, kas ievērojami samazina izmaksu daļu, kas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.


Kā tiek piešķirts līdzfinansējums?
REA organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus. Pēc iepirkuma procedūras beigām tiek slēgti trīspusējie līgumi starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju.

 

Energoaudita izmaksas
Pēc līdzšinējās pieredzes REA organizēto iepirkumu rezultātā pašvaldības līdzfinansēto energoauditu izmaksas bijušas 400 - 500 euro (t.sk. PVN) apmērā, no tām attiecīgi:

 

 • Pašvaldības līdzfinansējums 80% jeb 320 - 400 euro;
 • Dzīvokļu īpašniekiem jāapmaksā 20% jeb 80 - 100 euro.

 

Kas jādara dzīvojamās mājas iedzīvotājiem?

1. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par energoaudita veikšanu un iesniedz to Pārvaldniekam;
2. Pārvaldnieks pārliecinās vai iesniegtais lēmums ir tiesisks;
3. Pārvaldnieks sagatavo un iesniedz REA pieteikumu par energoauditu;
4. REA organizē iepirkumu par energoauditu veikšanu;
5. Tiek noslēgts trīspusējais līgums starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju;
6. Energoauditors apseko māju, veic aprēķinus, sagatavo energoaudita pārskatu;
7. Pārvaldnieks energoaudita pārskatu nosūta dzīvokļu īpašnieku pārstāvim.

 

Papildus informāciju par energoauditu veikšanu, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu vai aptaujas anketu paraugus Jūs varat saņemt kontaktējoties ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Māju atjaunošanas nodaļas projektu koordinatoru Uldi Driksnu, tālr. 26514864, e-pasta adrese: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

05.04.2020 (13.00) līdz 05.04.2020 (16.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Ķeguma iela 43, 43a, 45, 47, 49, 49b, 49a, 50b, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Stirnu iela 48
05.04.2020 (12.00) līdz 05.04.2020 (16.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Ķeguma iela 35, 37, 41, 54, 56. Ieriķu iela 73
06.04.2020 (9.00) līdz 06.04.2020 (19.00)
Aukstā un karstā ūdens padeves pārtarukums
Limbažu ielā 5, 7